Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Blwyddyn 6 - Mrs Evans

Croeso i Flwyddyn 6 

Welcome to Blwyddyn 6

 

Athrawes Dosbarth - Mrs Evans

Class Teacher - Mrs Evans

TA - Miss Robinson

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Gwener yw diwrnod ymarfer corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Friday. Please ensure that your child wears a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.  Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar TEAMS.

Homework is weekly. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis. 

 

Sillafu/Spelling.

Rhoddir geiriau sillafu ar ddydd Llun - bydd profion ar ddydd Gwener.

Spelling words will be given on a Monday - spelling test, every Friday.

 

HWB

This is a step by step guide explaining how to access the work provided on HWB/Teams.

          Log onto HWB

 https://hwb.gov.wales/

  • Log in using your username and password.
  • click on to Office 365.
  • click on Teams.

Your homework will be in the ‘Blwyddyn 6' channel.

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

Mae yna llyfrau darllen Coeden Rhydychen ar gael ar HWB. 

Reading books can be found on HWB.  These can be found on your child's J2E5 tiles.

Reading books will also be issued on Giglets.  There are also reading resources on Reading Eggs.  Your child will have log in details.  

 

Rydym yn annog eich plentyn i ddarllen bob dydd. Darllen llyfrau, cylchgronau neu rywbeth ar-lein. Bydd darllen yn rheolaidd yn cefnogi eich plentyn yn ei waith o ddydd i ddydd yn yr ysgol.  

We encourage your child to read daily.  Reading books, magazines or something on-line.  Reading regularly will support your child with day to day work in school.

 

Ffrwyth / Fruit

Mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis.

 

Toast/Tost.

Mae tost ar gael bob dydd. £1 yr wythnos. I'w dalu ar fore ddydd Llun.

Toast is available daily.  £1 a week.  To be paid on a Monday morning.

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

Mae llawysgrifen yn rhan bwysig o lythrennedd pob dysgwr ac felly mae plant yn cael eu hannog i ddefnyddio llawysgrifen glwm wrth gwblhau gwaith dosbarth. Isod, cewch enghraifft o’r wyddor Gymraeg yn ein fformat clwm penodol ac mae ymarfer yr arddull yma gartref yn ffordd wych a hawdd o wneud gwahaniaeth yn yr ystafell dosbarth.

-------------------------

Handwriting is an important part of each learner's literacy and so children are encouraged to use cursive handwriting when completing classwork. Below is an example of the Welsh alphabet in our specific cursive format and practicing this style at home is a great and easy way to make a difference in the classroom.

 

 

Y Wyddor Gymraeg