Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Blwyddyn 2 Cymraeg – Mrs Thomas

LIVE SESSIONS EXPECTATIONS FOR PUPILS - PLEASE READ

This video will show you how to access TEAMS for live 'Check in' sessions

Still image for this video

Learn the National Anthem over the half term - Dysgwch 'Mae Hen Wlad Fy Nhadau' dros yr hanner tymor

Amser Rhigwm Mawr Cymru 8fed-12fed Chwefror - The Big Welsh Rhyme Time 8th-12th February

Blwyddyn Newydd Tsieina Blwyddyn 1 a 2

Urdd 2021

Dysgu Adref / Home Learning

 

Blwyddyn Newydd Dda i bawb! Mae yna ddogfen newydd sy'n cynnwys ystod o weithgareddau i ddisgyblion Dosbarth Cymraeg Blwyddyn 2 i'w cwblhau adref isod. Cofiwch gadw llygaid ar y dudalen hon gan fydd gweithgareddau newydd yn cael eu uwchlwytho. 

Mwynhewch a chadwch yn ddiogel!

 

Happy New Year all! Below is a new document with a range of activities for the pupils in Blwyddyn 2 to complete at home. Remember to keep an eye on this page as there will be some new activities uploaded.  

Enjoy and stay safe!

 

Diolch

Miss Pringle

 

HOW TO ACCESS HWB ONLINE LEARNING

Still image for this video
A step by step guide

Home learning Week 5 and 6 8th of February - Dysgu o adref Wythnos 5 a 6

Wythnos/ Week 08/02/21- Isod mae'r gweithgareddau i gefnogi'r gridiau dysgu o adref. Cofiwch bod y gwaith yma i gyd ar Hwb eich plentyn a gallwch gwblhau'r gwaith yn syth yno sy'n fy ngalluogi i weld a marcio'r gwaith. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cyswlltwch â fi gan ddefnyddio'r ebost ar ben y dudalen hon.

Diolch a gobeithio gweld pob un ohonoch chi cyn hir. 

 

Miss Pringle. 

 

Below are a few documents to support the home learning grids for the next two weeks. Remember that you will find all of this work on your child's Hwb, where the tasks can be completed directly there which will allow me to see and mark their work. If you have any queries please do not hesitate to contact me using the email address at the top of this page. Thank you and I hope to see you all soon. 

 

Miss Pringle

Home learning week 3 and 4- Dysgu o adref wythons 3 a 4

03/02/21 - 05/02/21- Below are some documents and resources to help you and to support the home learning grid (which can be found above this text). Don't forget to log into your child's Hwb account where more work can be found. If you have any troubles logging in please do not hesitate to contact myself by using the e mail address that can be found at the top of this class page. Diolch, Miss Pringle. 

 

Isod mae 'na dogfennau ac adnoddau i gefnogi'r gridiau dysgu o adref (sydd wedi'u hatodi uwchben). Peidiwch ag anghofio i fewngofnodi i gyfrif Hwb eich plentyn lle welir mwy o waith. Os oes unrhyw trafferthion o gwbl wrth fewngofnodi, peidiwch ag oedi ebostio fi. Mae'r ebost ar ben y dudalen hon. Diolch, Miss Pringle. 

01/02/21 - 02/02/21 - Gwelir isod tasgau i gefnogi'r ddogfen dysgu o adref. Mae'r tasgau yma a mwy ar gael ar Hwb eich plentyn. Gwnewch eich gorau i gwblhau'r gwaith ar Hwb er mwyn fy ngalluogi i farcio eich gwaith. Os does dim manylion Hwb gyda chi, e-bostiwch fi gan ddefnyddio'r e-bost sydd ar dop y dudalen hon.  Diolch a gobeithio gweld chi gyd cyn hir! 
 

Please find below resources to support the home learning document. These tasks and more can be found saved onto your child's Hwb account ready for completion. Please try your best to complete the work on Hwb as it will allow me to mark your completed tasks. If you do not have your child's Hwb details, you will find my email at the top of this page and I will reply with the details you need. Diolch and I hope to see you all very soon! 

Learn to speak Welsh - Dysgu siarad Cymraeg

26.01.21 a 27.01.21- Isod, rwyf wedi atodi eich gwaith a thasgiau am y dyddiadau a ddangosir. Peidiwch ag anghofio bod y gwaith, gyda'r cyfarwyddiadau, i gyd lan ar HWB o dan J2easy. Gwelir y fideo ar y dudalen hon i'ch helpu chi darganfod y gwaith. Rydych felly wedyn yn gallu cwblhau'r gwaith yn syth ar HWB, sy'n caniatau i mi weld a marcio eich gwaith. Mwynhewch!

 

Attached below are resources/tasks for the dates shown. Don't forget that all tasks, with instructions, can be found on j2easy through your HWB. Watch the video above showing you how and where to access the work. You can complete the work directly on the documents, which allows me to mark and see what work is being completed. Have fun! 

21/01/21 a 22/01/21- Rydw i a Miss Jenkins wedi darllen storïau sy’n gysylltu gyda ein thema ni sef ‘Dewch i Forio!’. Eich tasg cyntaf yw i wrando ar y storïau, dewis eich hoff un ac ysgrifennu adolygiad llyfr ar y stori hwnnw. Mae na esiamplau wedi’u atodi isod. 

Mae ‘na hefyd tasgiau Darllen a Deall i’w gwblhau isod- dewiswch y dasg fwyaf addas i chi.

Ar ddiwedd y stori Môr Ladror y Pants mae 'na 3 cwestiwn i chi ateb. Trafodwch eich atebion neu ysgrifennwch i lawr.

 

Miss Jenkins and I have read some exciting stories linked to our theme 'Land Ahoy'. Your first task is to listen to the stories, decide on your favourite one and write a book review on it. There is a template uploaded below to help you. Please complete the Welsh version and use the English as a guide only. 

There are also comprehension tasks for you to complete, choose the level that is best suited to you. The purpose is to read the sentence and colour in the picture using the correct colours. I have attached my voice next to the sentences so that you can read with your child.

There are 3 questions to answer at the end of the stori Môr Ladror y Pants. Discuss these questions or write them down. 

Don't forget you can upload photographs of any pieces of work or tasks to my e-mail address that is shown on the top of this page. Enjoy!

Barti Ddu

Read by Mrs Thomas

Mor Ladror y Pants- Stori Cymraeg/ Welsh story

Story written by Claire Freedman and Ben Cort.Read by Miss Pringle

Antur gyda'r Môr Ladron- Stori Cymraeg/ Welsh Story

Written by Roderick Hunt and Alex Brychta.Read by Miss M Jenkins.

Stori Bad Achub

Read by Miss M Jenkins

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 2 Cymraeg!

 

Athrawes y Dosbarth/ Class teacher: Miss Pringle

Cynorthwyydd Addysgu/ Teaching Assistant: Miss Jenkins 

 

 

 

Daily Morning Activity- The children are used to completing the ‘Number of the Day/ Rhif y Diwrnod’ activity every morning in school, so they should remember how to complete the task independently. They should complete one page every morning to refresh their knowledge of number work. I have attached an example translated copy for you. 

19.01.21- 20.01.21- Attached below are some Numeracy activities that will help you with your times tables. Isod mae na gweithgareddau Rhifedd i helpu gyda'ch tablau lluosi. 

 

Also attached below are more activities to complete at home. Watch the PowerPoint on verbs (berfau in welsh) and complete the attached worksheets (choose the ones that are most suitable to you). Both Welsh and English copies are attached but make sure you complete the Welsh copies and only use the English as a guide.

Hefyd isod mae na mwy o weithgareddau i chi wneud gartref. Gwyliwch y PwyntPwer 'Beti Berfau' a chwblhewch y taflenni waith (dewisiwch y rhai mwyaf addas i chi). Gwnewch yn siwr eich bod yn llenwi'r taflen waith gymraeg.

 

Don't forget you can upload photographs of any pieces of work or tasks to my e-mail address that is shown on the top of this page. Enjoy!

 

 

Dysgu o Adref/ Home Learning- Ionawr/ January 2021

Google Translate App Guide for Parents - Ap Cyfieithu Google ar gyfer Rhieni

Hwiangerddi - Welsh Nursery Rhymes

12.11.21 a 13.11.21- Edrychwch ar y pwynt pŵer ar gadw'n ddiogel yn y dŵr ac o'i gwmpas. A allwch chi ddefnyddio'r wybodaeth yma i greu poster sy'n ymwneud â phwysigrwydd diogelwch dŵr? Peidiwch ag anghofio i ddarlunio eich gwaith. 

Look at the power point presentation on keeping safe in and around the water. Can you use this information to create a poster your own poster about the importance of water safety? Don't forget to illustrate your work. 

14/01/21- Mae’n Diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr. Darllenwch y stori gydag oedolyn a thrafodwch y digwyddiadau a’r cymeriadau. Gallwch chi greu carden Santes Dwynwen i aelod o’ch teulu? Byddwch yn greadigol. Mwynhewch!

 

It is Diwrnod Santes Dwynwen on the 25th of January. Read the story below with an adult and discuss the events and the characters. Can you make a Santes Dwynwen card for a loved one? Be as creative as you can. Enjoy!

 

Adnoddau Ychwanegol/ Additional Resources 

Gweithgareddau Amser Stori yn Ddwyieithog / Bilingual Story Time Activities

Apiau Cyffredinol Cymraeg

Gweithgareddau Gwyddoniaeth / Science Activities

Dyma ein themau cyffrous ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our exciting themes for this academic year: 

 

2020 - 2021

 

Tymor yr Hydref 1 - Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Autumn Term 1 - Muck, Mess and Mixtures

 

Tymor yr Hydref 2 - Cofiwch, Cofiwch

Autumn Term 2 - Remember, Remember

 

Tymor y Gwanwyn 1- 'Dewch i Forio!

Spring Term 1 - Land Ahoy!

 

Tymor y Gwanwyn 2 - Stori Dewi Sant

Spring Term 2 - The Story of Saint David

 

 Tymor yr Haf 1- Yr Ardd Bersawrus 

Summer Term 1 - The Scented Garden

 

Tymor yr Haf 2 - Archwilwyr Cymuned

Summer Term 2 - Community Explorers

Mae'r plant wedi bod yn mwynhau dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Dyma rai o'n gweithgareddau ni hyd yn hyn...

The children have been enjoying learning in the classroom and in the outdoor area. These are some of our activities so far...

 

 

 

 

Gweithgareddau Nadolig/ Christmas activities

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Iau yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Thursday. Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

Llyfr Darllen / Reading Book

Mae croeso i blant fynd â llyfr darllen adref a bydd angen iddynt ddychwelyd eu llyfrau y bore trannoeth.

Reading books may be taken home every evening and should be returned to school the following day.

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi neu unrhyw aelod o staff os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

 

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.