Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Dosbarth Derbyn - Dosbarth Mrs Boswell

Croeso i'r Dosbarth Derbyn! Welcome to the Reception Class!

 

Class Teacher / Athrawes y Dosbarth ydy Mrs Boswell

Teaching Assistant / Cynorthwywraig y Dosbarth ydy Mrs Emlyn

                                                 

Ardal allanol / Outdoor area

 

Byddwn yn ymchwilio yn yr ardal allanol yn ddyddiol ac felly bydd angen dillad addas ar eich plentyn. Bydd angen het ac eli haul ar gyfer Tymor yr Haf.

 Bydd angen cot dwym, het a menig yn ogystal ag esgidiau glaw yn ystod tymhorau yr Hydref a'r Gaeaf.  Er hyn bydd eich plentyn yn gwario llawer o'u hamser yn yr ardal allanol yn ddyddiol felly bydd angen dillad addas arnynt bob dydd.   We will be investigating in the outdoor areas on a daily basis.  Please ensure your child is dressed appropriately with a warm coat, hat and gloves during Autumn and Winter.  Wellies are also essential.  A sun hat and sun cream will be required during the Summer term.  Outdoor learning is a part of our every day learning and would be grateful if you could provide these items for your child everyday.

 

 

Ymarfer Corff / P.E.

Bydd ymarfer corff ar ddydd Gwener. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys t, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag bob Dydd Gwener. Gofynwn i chi labeli dillad eich plentyn.

P.E. is on Friday.  Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every Friday. All items of clothing must be labelled with your child's name.

 

 

Homework / Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adre yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

Ffrwyth / Fruit

Gall eich plentyn ddod a ffrwythau yn ddyddiol i'w fwyta yn ystod amser byrbryd.

Your child can bring fruit on a daily basis to eat during snack time.

 

Tost / Toast

Bydd tost ar gael i'r plant archebu yn ddyddiol.  (50c yr wythnos neu 10c y dydd)

Toast will be available for the children to purchase daily.  (50p per week or 10p per day) 

Danfonwch yr arian mewn amlen wedi ei labelu ag enw eich plentyn.

Please send the money in a labelled envelope.

 

 

Dyma ein themau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our themes for this academic year: 

 

2022 - 2023

Hydref /Autumn : A wench chi ddarllen story i mi? / Will you read me a story?

Gwanwyn / Spring : Anifeiliaid pell ac agos/ Animals near and far

Haf / Summer : Dewch i’r traeth / Come to the beach