Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Dosbarth Derbyn - Dosbarth Mrs Boswell

Croeso i'r Dosbarth Derbyn!

 

Class Teacher / Athrawes: Mrs Boswell

Teaching Assistant / Cynorthwywraig: Mrs Emlyn

                                                 

Anturiaethau awyr agored / Outdoor adventures

 

Bydd angen dillad addas ar gyfer yr awyr agored ar eich plentyn. Bydd angen het ac eli haul ar gyfer Tymor yr Haf.

 Bydd angen cot cynnes, het a menig yn ogystal a chot a throwsus neu siwt gwrthddwr a esgidiau glaw yn ystod tymhorau yr Hydref a'r Gaeaf. 

Byddwn yn treulio llawr o amser yn yr awyr agored felly bydd angen dillad addas arnynt yn ddyddiol.  

-------------------------------------

We will be investigating in the outdoor areas on a daily basis.  Please ensure your child is dressed appropriately with a warm coat, wet weather suit, hat and gloves during Autumn and Winter.  Wellies are also essential.  A sun hat and sun cream will be required during the Summer term.  Outdoor learning is a part of our every day learning and would be grateful if you could provide these items for your child everyday.

 

 

Ymarfer Corff / P.E.

Bydd ein sesiwn ymarfer corff ar ddydd Gwener.

Sicrhewch fod eich plentyn yn dod wedi gwisgo'n addas

ee. chrys t, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff(trainers) bob Dydd Gwener.

Gofynwn i chi labeli dillad eich plentyn.

-------------------------------------

P.E. is on Friday.  Please ensure that your child is dressed appropriately wearing a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers, every Friday. All items of clothing must be labelled with your child's name.

 

 

Homework / Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adre ar Ddydd Iau a gofynnwn os medrwch ei ddychwelyd ar fore Dydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

-------------------------------------

Homework is sent home in your child's homework book on a Thursday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

 

Ffrwyth / Fruit

Mae bwrdd byrbryd gyda ni yn y dosbarth lle gall eich plentyn ddod i ddewis ffrwyth, ei dorri yn defnyddio cyllell diogel i blant a'i fwyta yn ystod y dydd.

Danfonwch yr arian mewn amlen wedi ei labelu ag enw eich plentyn ar ddydd Llun.

-------------------------------------

We have a snack table in the classroom that your child can access during the day where they can choose and chop the fruit using safety knives.

The contribution for this is £1 per week or 20p per day.

Please send the money in a labelled envelope on a Monday.

Tost / Toast

Bydd tost ar gael i'r plant archebu yn ddyddiol.  (50c yr wythnos neu 10c y dydd)

Toast will be available for the children to purchase daily.  (50p per week or 10p per day) 

Danfonwch yr arian mewn amlen wedi ei labelu ag enw eich plentyn ar ddydd Llun.

Please send the money in a labelled envelope on a Monday.

 

 Adnoddau i helpu eich plentyn

Resources to help your child

https://apps.apple.com/gb/app/tric-a-chlic/id964764799

 

Dyma ein themau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our themes for this academic year: 

 

2023 - 2024

Hydref /Autumn : A wench chi ddarllen story i mi? / Will you read me a story?

Gwanwyn / Spring : Anifeiliaid pell ac agos/ Animals near and far

Haf / Summer : Dewch i’r traeth / Come to the beach

Dosbarth derbyn.