Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Blwyddyn 3 Cymraeg - Mrs Williams

Here is a link to a  clear guide on how to access TEAMS. It will show you how to go through your child's HWB account to join the meet.  I am really looking forward.

https://shorts.flipgrid.com/watch/15618647935418477 

Live Sessions Expectations For Students TEAMS

Amser Rhigwm Mawr Cymru 8fed-12fed Chwefror - The Big Welsh Rhyme Time 8th-12th February

Urdd 2021

Week Commencing 25th January 

 

This week your work will be uploaded day by day. In your shared files you will find a folder for the day which will have sub folders with the tasks. All the work can be found on HWB. Do not forget, if you have any problems or queries please send a message on J2messages or Email me at the address on this page. Please make every effort to complete the work every day. 

Cyfarwyddiadau Hwb/ Instructions for Hwb

25/01/2021 - Mae'r amserlen ar gyfer yr wythnos wedi'i uwchlwytho i HWB / J2e ynghyd â'r gweithgareddau. Os oes gennych unrhyw ymholiadau danfonwch e-bost ataf. Diolch.

 

25/01/2021 - The timetable for the week has been uploaded to HWB/J2e along with the activites. If you have any queries please do not hesitate to e-mail me.Thank you.

Amserlen Wythnos 4/ Week 4 Timetable . (We will be uploading work on a daily basis. Within the work folders you will see a presentation explaining the activities for the day).

18/01/2021 - Mae'r amserlen ar gyfer yr wythnos wedi'i uwchlwytho i HWB / J2e ynghyd â'r gweithgareddau. Os oes gennych unrhyw ymholiadau danfonwch e-bost ataf. Diolch.

 

18/01/2021 - The timetable for the week has been uploaded to HWB/J2e along with the activites. If you have any queries please do not hesitate to e-mail me.Thank you.

Learn to speak Welsh - Dysgu siarad Cymraeg

13/01/2021

All activities for this week have now been shared on  HWB/J2e. Please make every effort to complete the tasks daily as they are set. I look forward to seeing the completed tasks. Many thanks. 

 

Mae'r holl weithgareddau ar gyfer yr wythnos hon bellach wedi'u rhannu ar HWB / J2e. Gwnewch bob ymdrech i gyflawni'r tasgau bob dydd wrth iddynt gael eu gosod. Edrychaf ymlaen at weld y gweithgareddau. Diolch yn fawr.

This is a step by step guide explaining how to access the work provided on HWB.

          Log onto HWB

 https://hwb.gov.wales/

 • Log in using your username and password.
 • click onto Just2easy
 • click on ‘My Files’
 • click on ‘Shared files’

Your homework should be in the ‘Blwyddyn 3 Cymraeg’ folder. I hope that this is helpful.

Miss Greene.

 

Work has been uploaded to the J2e files for completion. I look forward to seeing the completed activities.  06/01/21. Thank you for your support.

 

Mae gweithgareddau wedi cael ei uwchlwytho i'r ffeiliau ar J2e. Yr wyf yn edrych ymlaen at weld y gweithgareddau yr ydych yn cwblhau. Diolch i chi am eich cefnogaeth.

 

                          Croeso i Ddosbarth Cymraeg Blwyddyn 3 a 4! 

                       Athrawes y Dosbarth / Class Teacher: Miss Greene

 

Bore Da a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd wrth yr holl staff ym Mlwyddyn 3/Blwyddyn 3 a 4 Cymraeg. Gobeithiwn y bydd 2021 yn dod â rhywfaint o normalrwydd. Yn y cyfamser, gweler isod wybodaeth ar gyfer Tymor y Gwanwyn.

 

Good Morning and Happy New Year to you all from all the staff in 

Year 3/Blwyddyn 3 a 4 Cymraeg. We sincerely hope that 2021 will bring some normality. In the meantime, please see below for information for Spring term.

 

Miss G Greene

                                                  

Dyma ein themau cyffrous ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our exciting themes for this academic year: 

 

2020 - 2021

 

Tymor yr Hydref 1 – Y Celtiaid

Autumn Term 1 - The Celts

 

Tymor yr Hydref 2 – Synhwyrydd (Golau a Sain)

Autumn Term 2 – Sensoria (Light and sound)

 

Tymor y Gwanwyn 1- Afonydd/Llif

Spring Term 1 – Rivers/Flow

 

Tymor y Gwanwyn 2 – Wythnos Cymraeg/ Ysglyfaethwr

Spring Term 2 – Welsh week and Predator

 

 Tymor yr Haf -

Summer Term -  Scrumdiddlyumptious

 

 

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Mercher yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Wednesday. Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod ar HWB yn wythnosol. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is set on HWB weekly. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

This is a step by step guide explaining how to access the work provided on HWB.

          Log onto HWB

 https://hwb.gov.wales/

 • Log in using your username and password.
 • click onto Just2easy
 • click on ‘My Files’
 • click on ‘Shared files’

Your homework should be in the ‘Blwyddyn 3 Cymraeg’ or 'Blwyddyn 4 Cymraeg' folder. I hope that this is helpful.

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

Mae yna llyfrau darllen Coeden Rhydychen ar gael ar HWB. 

Reading books can be found on HWB.

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

Y tymor yma ein thema fydd Llif /Afonydd. 04/01/2021
O ddechreuadau gostyngedig mae'r afon yn llifo i lawr y mynydd ac i'r môr.
Tynnwch ar eich esgidiau glaw …
Gadewch i ni fynd i lan yr afon a darganfod! Hyd yn oed os ydyn ni'n ei wneud ar lein.. !!!
Byddant yn dysgu am afonydd ledled y byd fel afon Nîl, Amazon ar Ganges a'u taith i'r môr. Byddwn hefyd, gyda pheth lwc, yn gallu ymchwilio ein hafon leol.
Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i fod yn greadigol gan ddefnyddio llif afonydd i ysbrydoli eu hysgrifennu barddoniaeth ac wrth wneud modelau.
Dylai ein disgyblion gael hanner tymor gwych o ddysgu wrth iddynt ymdroelli trwy fyd afonydd, gan fynd i mewn i'w byd dyfrllyd!

 

 

This term our theme will be Flow/Rivers. 04/01/2021

From humble beginnings the river flows down the mountain and into the sea.
Pull on your wellies and wade right in…
Let’s go down to the riverbank and find out! Even if we do it virtually!!!
They will learn about rivers around the world such as the Nile, Amazon and Ganges and their journeys from source to sea. We will also with some luck be able to investigate our local river. 
Pupils will also get creative using the flow of rivers to inspire their poetry writing and model making. 
Our pupils should have a great half term of learning as they meander through the world of rivers, taking a dip in to their watery world!

 

 

This is a step by step guide explaining how to access the work provided on HWB.

          Log onto HWB

 https://hwb.gov.wales/

 • Log in using your username and password.
 • click onto Just2easy
 • click on ‘My Files’
 • click on ‘Shared files’

Your homework should be in the ‘Blwyddyn 3 Cymraeg’ folder. I hope that this is helpful.

Miss Greene.

EAL Learners Websites

Please note we are not responsible for the content of any websites featured here.

 

Always follow our SMART Rules