Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Blwyddyn 3 Cymraeg - Mrs Williams

Croeso i Flwyddyn 3W!!

Welcome to Blwyddyn 3W!!

 

Diolch am gymryd yr amser i ymweld â’n tudalen dosbarth. 

Thank you for taking the time to visit our class page.

 

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Mercher yw diwrnod ymarfer corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo crys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

 

P.E. day is Wednesday. Please ensure that your child wears a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn ei ddysgu yn y dosbarth. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.  Bydd gwaith cartref yn cael ei roi allan ar Ddydd Llun ac mae angen ei gwblhau erbyn Dydd Gwener.

 

Homework is weekly. It is always linked to what your child has been learning in class. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis. Homework will be handed out on Monday and will need to be completed by Friday. 

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

Mae yna lyfrau darllen Coeden Rhydychen ar gael ar HWB. Mae'r rhain i'w gweld ar deils J2E5 eich plentyn. 

Bydd llyfrau darllen hefyd yn cael eu dosbarthu ar Giglets. Bydd gan eich plentyn fanylion mewngofnodi.

Rydym yn annog eich plentyn i ddarllen bob dydd. Darllen llyfrau, cylchgronau, comics neu rywbeth ar-lein. Bydd darllen yn rheolaidd yn cefnogi eich plentyn yn ei waith o ddydd i ddydd yn yr ysgol. 

 

Reading books can be found on HWB.  These can be found on your child's J2E5 tiles.

Reading books will also be issued on Giglets. Your child will have log in details.  

We encourage your child to read daily.  Reading books, magazines, comics or something on-line.  Reading regularly will support your child with day to day work in school.

 

Ffrwyth / Fruit

Mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

 

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis.

 

Tost / Toast.

Mae tost ar gael bob dydd. 50c yr wythnos i'w dalu ar fore ddydd Llun.

 

Toast is available daily.  50p a week to be paid on a Monday morning.

 

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu les eich plentyn.

 

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact me.

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

 

Mrs Williams smiley

Tymor yr Hydref / Autumn Term 2023

 

Ein thema'r tymor hwn yw Mynydd Fry', Afon Ddofn. Bydd ein gwaith ymholi yn seiliedig ar y cysyniad o Gylchredau. Byddwn yn ystyried sut mae mynyddoedd yn cael eu ffurfio ac yn ymchwilio i fynyddoedd y DU yn arbennig Yr Wyddfa. Byddwn hefyd yn dysgu am y Gylchred Ddŵr.

 

Our theme this term is Mountain High, River Deep. Our inquiry work will be based on the concept of Cycles. We will consider how mountains are formed and research mountains in the UK in particular Yr Wyddfa. We will also learn about the Water Cycle.

 

Llais y Disgybl / Pupil Voice

Apiau a Gwefannau Defnyddiol Cymraeg/ Useful Welsh Apps and Websites

Yr Urdd / The Urdd

Sylwer nad ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau a nodir yma.

 

Dilynwch ein Rheolau SMART bob amser

 

Please note we are not responsible for the content of any websites featured here.

 

Always follow our SMART Rules