Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Blwyddyn 2 Cymraeg – Mrs Jenkins

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, cysylltwch â fi trwy ddefnyddio'r ebost isod:  

If you have any questions or concerns please contact me on the e-mail address below:

 

npringle-penrhos@ysgolpenrhos.com

Dysgu Adref / Home Learning

 

Blwyddyn Newydd Dda i bawb! Mae yna ddogfen newydd sy'n cynnwys ystod o weithgareddau i ddisgyblion Dosbarth Cymraeg Blwyddyn 2 i'w cwblhau adref isod. Cofiwch gadw llygaid ar y dudalen hon gan fydd gweithgareddau newydd yn cael eu uwchlwytho. 

Mwynhewch a chadwch yn ddiogel!

 

Happy New Year all! Below is a new document with a range of activities for the pupils in Blwyddyn 2 to complete at home. Remember to keep an eye on this page as there will be some new activities uploaded.  

Enjoy and stay safe!

 

Diolch

Miss Pringle

 

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 2 Cymraeg!

 

Athrawes y Dosbarth/ Class teacher: Miss Pringle

Cynorthwyydd Addysgu/ Teaching Assistant: Miss Jenkins 

 

 

Google Translate App Guide for Parents - Ap Cyfieithu Google ar gyfer Rhieni

Dysgu o Adref/ Home Learning- Ionawr/ January 2021

 

Daily Morning Activity- The children are used to completing the ‘Number of the Day/ Rhif y Diwrnod’ activity every morning in school, so they should remember how to complete the task independently. They should complete one page every morning to refresh their knowledge of number work. I have attached an example translated copy for you. 

12.11.21 a 13.11.21- Edrychwch ar y pwynt pŵer ar gadw'n ddiogel yn y dŵr ac o'i gwmpas. A allwch chi ddefnyddio'r wybodaeth yma i greu poster sy'n ymwneud â phwysigrwydd diogelwch dŵr? Peidiwch ag anghofio i ddarlunio eich gwaith. 

Look at the power point presentation on keeping safe in and around the water. Can you use this information to create a poster your own poster about the importance of water safety? Don't forget to illustrate your work. 

14/01/21- Mae’n Diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr. Darllenwch y stori gydag oedolyn a thrafodwch y digwyddiadau a’r cymeriadau. Gallwch chi greu carden Santes Dwynwen i aelod o’ch teulu? Byddwch yn greadigol. Mwynhewch!

 

It is Diwrnod Santes Dwynwen on the 25th of January. Read the story below with an adult and discuss the events and the characters. Can you make a Santes Dwynwen card for a loved one? Be as creative as you can. Enjoy!

 

Adnoddau Ychwanegol/ Additional Resources 

Gweithgareddau Amser Stori yn Ddwyieithog / Bilingual Story Time Activities

Apiau Cyffredinol Cymraeg

Gweithgareddau Gwyddoniaeth / Science Activities

Dyma ein themau cyffrous ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our exciting themes for this academic year: 

 

2020 - 2021

 

Tymor yr Hydref 1 - Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Autumn Term 1 - Muck, Mess and Mixtures

 

Tymor yr Hydref 2 - Cofiwch, Cofiwch

Autumn Term 2 - Remember, Remember

 

Tymor y Gwanwyn 1- 'Dewch i Forio!

Spring Term 1 - Land Ahoy!

 

Tymor y Gwanwyn 2 - Stori Dewi Sant

Spring Term 2 - The Story of Saint David

 

 Tymor yr Haf 1- Yr Ardd Bersawrus 

Summer Term 1 - The Scented Garden

 

Tymor yr Haf 2 - Archwilwyr Cymuned

Summer Term 2 - Community Explorers

Mae'r plant wedi bod yn mwynhau dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Dyma rai o'n gweithgareddau ni hyd yn hyn...

The children have been enjoying learning in the classroom and in the outdoor area. These are some of our activities so far...

 

 

 

 

Gweithgareddau Nadolig/ Christmas activities

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Iau yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Thursday. Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

Llyfr Darllen / Reading Book

Mae croeso i blant fynd â llyfr darllen adref a bydd angen iddynt ddychwelyd eu llyfrau y bore trannoeth.

Reading books may be taken home every evening and should be returned to school the following day.

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi neu unrhyw aelod o staff os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

 

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

Top