Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Blwyddyn 2 Cymraeg – Mrs Jenkins

Dysgu Adref / Home Learning

 

Mae dogfen newydd sydd yn cynnwys ystod o weithgareddau i ddisgyblion Dosbarth Cymraeg Blwyddyn 2 i'w cwblhau adref isod.

Mwynhewch!

 

 

 

Below is a new document with a range of activities for the pupils in Blwyddyn 2 to complete at home. Enjoy!

 

Diolch

Mrs Jenkins

Gweithgareddau newydd / New activities - Mai 11eg/ May 11th

Gweithgareddau natur / Nature activities

Gweithgareddau Thema Newydd 'Yr Ardd Bersawrus' / New Theme Activities 'Scented Garden'

Helfa Planhigion a Blodau / Plants and Flowers Hunt

Her Lysiau / Vegetables Challenge

Gweithgareddau Amser Stori yn Ddwyieithog / Bilingual Story Time Activities

Apiau Cyffredinol Cymraeg

Gweithgareddau Gwyddoniaeth / Science Activities

 

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 2 Cymraeg!

 

 

Athrawes y Dosbarth / Class Teacher:            Mrs Jenkins

Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants:    Miss Brooker

                                                      Mrs Evans 

                                                  

 

 

Dyma ein themau cyffrous ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our exciting themes for this academic year: 

 

2019 - 2020

 

Tymor yr Hydref 1 - Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Autumn Term 1 - Muck, Mess and Mixtures

 

Tymor yr Hydref 2 - Cofiwch, Cofiwch

Autumn Term 2 - Remember, Remember

 

Tymor y Gwanwyn 1- 'Drychwch! Tir!

Spring Term 1 - Land Ahoy!

 

Tymor y Gwanwyn 2 - Stori Dewi Sant

Spring Term 2 - The Story of Saint David

 

 Tymor yr Haf 1- Yr Ardd Bersawrus 

Summer Term 1 - The Scented Garden

 

Tymor yr Haf 2 - Archwilwyr Cymuned

Summer Term 2 - Community Explorers

Mae'r plant wedi bod yn mwynhau dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Dyma rai o'n gweithgareddau ni hyd yn hyn...

The children have been enjoying learning in the classroom and in the outdoor area. These are some of our activities so far...

 

 

 

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Iau yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Thursday. Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

Llyfr Darllen / Reading Book

Mae croeso i blant fynd â llyfr darllen adref a bydd angen iddynt ddychwelyd eu llyfrau y bore trannoeth.

Reading books may be taken home every evening and should be returned to school the following day.

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi neu unrhyw aelod o staff os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

 

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

Top