Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Derbyn Cymraeg - Dosbarth Mrs Dumelow

Mrs Dumelow would like to invite Derbyn to join a live check in session on Friday 12/2/21 at 2pm. The meeting will be held on Microsoft Teams.
LIVE SESSIONS EXPECTATIONS FOR PUPILS - PLEASE READ

This video will show you how to access TEAMS for live 'Check in' sessions

Still image for this video

How to access HWB online learning

Still image for this video

Learn the National Anthem over half term - Dysgwch 'Mae Hen Wlad fy Nhadau' dros yr hanner tymor

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 12 Chwefror 2021 - Chinese New Year 12 February 2021

Amser Rhigwm Mawr Cymru 8fed-12fed Chwefror - The Big Welsh Rhyme Time 8th-12th February

Urdd 2021

Dydd Miwsig Cymru

Dysgu Adref / Home Learning

 

Isod mae dogfen sy'n cynnwys gweithgareddau i ddisgyblion yn nosbarth Derbyn eu cwblhau gartref. Gwiriwch yn ôl yn rheolaidd am ddiweddariadau a gweithgareddau pellach.

 

Below is a document which contains activities for the pupils in Dosbarth Derbyn to complete at home. Please check back regularly for updates and further activities.

 

Diolch,

 

Mrs Dumelow

Helo Dosbarth Derbyn,

 

Dyma'ch pecyn gwaith nesaf sy'n ymwneud â Y Tri Mochyn Bach. Bydd hefyd yn cael ei bostio allan i chi. Peidiwch ag anghofio defnyddio'r pecyn adnoddau a ddarperir gan yr ysgol.

 

Mae'r stori i'w gweld isod i chi ei gwylio a gwrando arni.

 

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r gweithgareddau, e-bostiwch luniau o'ch gwaith neu postiwch nhw ar Twitter.

 

Mrs Dumelow

 

 

Hello Dosbarth Derbyn,

 

Here is your next work pack which is about Three Little Pigs. It will also be posted out to you. Don’t forget to use the resource pack provided by the school.

 

The story can be found below for you to watch and listen to.

 

 I hope you enjoy the activities, please Tweet or e mail me some pictures of your work.

 

Mrs Dumelow

Adnoddau Dysgu Adref 8 Chwefror 2021 / Home Learning Resources 8 February 2021

Y Tri Mochyn Bach

Adnoddau Dysgu Adref 25 Ionawr 2021 / Home Learning Resources 25 January 2021

 

 

Dydd Santes Dwynwen – Saint Dwynwen’s Day

Mae Dydd Santes Dwynwen yn cael ei ddathlu yng Nghymru ar 25 Ionawr. Mae’r dathliad Cymreig hwn i ddathlu Santes Dwynwen, Santes Cariadon Cymru. Gwrandewch ar y stori a lliwiwch eich cerdyn Santes Dwynwen eich hun!

 

Saint Dwynwen’s Day is celebrated in Wales on 25 January. This Welsh celebration is to celebrate Santes Dwynwen, the Welsh Patron Saint of lovers. Listen to the story and colour your own Santes Dwynwen card!

Hwiangerddi - Welsh Nursery Rhymes

Learn to speak Welsh - Dysgu siarad Cymraeg

Stori - 'Dyn ni mynd i hela Arth' - 'We're going on a bear hunt' Stori

Still image for this video

Stori - 'Jac a'r Goeden Ffa' - 'Jack and the Beanstalk' story

Still image for this video

Stori - 'Tywydd Elfed' - 'Elfed's Weather'

Still image for this video

Stori - Y Feipen Enfawr - The Enormous Turnip

        

Adnoddau Dysgu Adref Ionawr 2021 / Home Learning Resources January 2021

Google Translate App Guide for Parents - Ap Cyfieithu Google ar gyfer Rhieni

Gweithgareddau Tric a Chlic / Tric a Chlic activities

Gweithgareddau Gwyddoniaeth / Science activities

 

Croeso i'r Dosbarth Derbyn! Welcome to the Reception Class!

 

Class Teacher / Athrawes y Dosbarth ydy Mrs Dumelow

Teaching Assistant / Cynorthwywyr y Dosbarth ydy Mrs Emlyn

                                                 

Ardal allanol / Outdoor area

 

Byddwn yn ymchwilio yn yr ardal allanol yn ddyddiol ac felly bydd angen dillad addas ar eich plentyn.  Bydd angen cot dwym, het a menig yn ogystal ag esgidiau glaw yn ystod tymhorau yr Hydref a'r Gaeaf.  Er hyn bydd eich plentyn yn gwario llawer o'u hamser yn yr ardal allanol yn ddyddiol felly bydd angen dillad addas arnynt bob dydd.  

We will be investigating in the outdoor areas on a daily basis.  Please ensure your child is dressed appropriately with a warm coat, hat and gloves during Autumn and Winter.  Wellies are also essential.  Outdoor learning is a part of our every day learning and would be grateful if you could provide these items for your child everyday.

 

 

Ymarfer Corff / P.E.

Bydd ymarfer corff ar ddydd Gwener. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys t, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag bob Dydd Gwener. Gofynwn i chi labeli dillad eich plentyn.

P.E. is on Friday.  Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every Friday. All items of clothing must be labelled with your child's name.

 

 

Homework / Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adre yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

Ffrwyth / Fruit

Gall eich plentyn ddod a ffrwythau yn ddyddiol i'w fwyta yn ystod amser byrbryd.

Your child can bring fruit on a daily basis to eat during snack time.

 

Tost / Toast

Bydd tost ar gael i'r plant archebu yn ddyddiol.  (50c yr wythnos neu 10c y dydd)

Toast will be available for the children to purchase daily.  (50p per week or 10p per day) 

Danfonwch yr arian mewn amlen wedi ei labelu ag enw eich plentyn.

Please send the money in a labelled envelope.

 

 

 

 
 

Dyma ein themau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our themes for this academic year: 

 

2021 - 2022

Hydref / Autumn 1: Hoffech chi fod yn ffrind? / Do you want to be friends?

Hydref /Autumn 2: Pam mae wiwerod yn cuddio'u cnau? / Why do squirrels hide their nuts?

Gwanwyn / Spring 1: A wench chi ddarllen story i mi? / Will you read me a story?

Gwanwyn / Spring 2: Ydy'r fuwch yn yfed llaeth? / Do cows drink milk?

Haf / Summer 1: Pam fod gan sebras streipiau? / Why zebras have stripes?

Haf / Summer 2: Pwy sy'n byw mewn pwll yn y greigiau? / Who lives in a rock pool?

Top