Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Derbyn Cymraeg - Dosbarth Mrs Boswell

Class Email Address/Cyfeiriad Ebost Dosbarth
ddumelow-penrhos@ysgolpenrhos.com

 

Hwiangerddi - Welsh Nursery Rhymes

Dysgu Adref / Home Learning

 

Mae dogfen sydd yn cynnwys ystod o weithgareddau i ddisgyblion Dosbarth Derbyn i'w cwblhau adref isod. Edrychwch ar y safle yn aml ar gyfer y diweddaraf a mwy o weithgareddau.

 

Below is a document with a range of activities for the pupils in the Derbyn to complete at home. Please check back regularly for updates and further activities.

 

Diolch

Mrs Dumelow

        

Adnoddau Dysgu Adref Ionawr 2021 / Home Learning Resources January 2021

Google Translate App Guide for Parents - Ap Cyfieithu Google ar gyfer Rhieni

Gweithgareddau Tric a Chlic / Tric a Chlic activities

Gweithgareddau Gwyddoniaeth / Science activities

 

Croeso i'r Dosbarth Derbyn! Welcome to the Reception Class!

 

Class Teacher / Athrawes y Dosbarth ydy Mrs Boswell

Teaching Assistant / Cynorthwywyr y Dosbarth ydy Mrs Bull a Miss Baker

                                                 

Ardal allanol / Outdoor area

 

Byddwn yn ymchwilio yn yr ardal allanol yn ddyddiol ac felly bydd angen dillad addas ar eich plentyn.  Bydd angen cot dwym, het a menig yn ogystal ag esgidiau glaw yn ystod tymhorau yr Hydref a'r Gaeaf.  Er hyn bydd eich plentyn yn gwario llawer o'u hamser yn yr ardal allanol yn ddyddiol felly bydd angen dillad addas arnynt bob dydd.  

We will be investigating in the outdoor areas on a daily basis.  Please ensure your child is dressed appropriately with a warm coat, hat and gloves during Autumn and Winter.  Wellies are also essential.  Outdoor learning is a part of our every day learning and would be grateful if you could provide these items for your child everyday.

 

 

Ymarfer Corff / P.E.

Bydd ymarfer corff ar ddydd Iau. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys t, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag bob Dydd Iau. Gofynwn i chi labeli dillad eich plentyn.

P.E. is on Thursday.  Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every Thursday. All items of clothing must be labelled with your child's name.

 

 

Homework / Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddanfon adre yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

Ffrwyth / Fruit

Gall eich plentyn ddod a ffrwythau yn ddyddiol i'w fwyta yn ystod amser byrbryd.

Your child can bring fruit on a daily basis to eat during snack time.

 

Tost / Toast

Bydd tost ar gael i'r plant archebu yn ddyddiol.  (50c yr wythnos neu 10c y dydd)

Toast will be available for the children to purchase daily.  (50p per week or 10p per day) 

Danfonwch yr arian mewn amlen wedi ei labelu ag enw eich plentyn.

Please send the money in a labelled envelope.

 

 

 

 
 

Dyma ein themau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our themes for this academic year: 

 

2020 - 2021

Hydref / Autumn 1: Hoffech chi fod yn ffrind? / Do you want to be friends?

Hydref /Autumn 2: Pam mae wiwerod yn cuddio'u cnau? / Why do squirrels hide their nuts?

Gwanwyn / Spring 1: A wench chi ddarllen story i mi? / Will you read me a story?

Gwanwyn / Spring 2: Ydy'r fuwch yn yfed llaeth? / Do cows drink milk?

Haf / Summer 1: Pam fod gan sebras streipiau? / Why zebras have stripes?

Haf / Summer 2: Pwy sy'n byw mewn pwll yn y greigiau? / Who lives in a rock pool?

Top