Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Blwyddyn 3/4 Cymraeg - Miss Greene

Dyma peth gwaith ychwanegol i'r plant sydd wedi cwblhau'r grid.

A little additional work for those who have completed the grid.

12/05/20

Gwaith mathemateg. Adio. 11/05/20

Maths work. Adding. 11/05/20

Prynhawn Da.

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn ac yn mwynhau'r gweithgareddau a baratowyd. Byddwn nawr yn uwchlwytho gweithgareddau mathemateg wythnosol. Yr wythnos hon hoffem ichi roi cynnig ar y gweithgareddau talgrynnu. Peidiwch â phoeni os na allwch, cwblhewch yr hyn a allwch. Mae dolen isod a fydd yn dangos i chi sut y gallwch chi drosi pdf yn HWB er mwyn i chi ei olygu. Edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd yn fuan.

 

Miss Greene

05/05/2020

 

 

Good afternoon.

I hope you are all well and enjoying the activities prepared. We will now be uploading weekly maths activities. This week we would like you to attempt the rounding activities. Don’t worry if you can’t, just complete what you can. There is a link below that will show you how you can convert a pdf in HWB in order for you to edit it. Looking forward to seeing you all soon.

 

Miss Greene

05/05/2020

https://www.loom.com/share/431fa6a203af41a8989406708818c718

Prynhawn da pawb. Rwy’n gobeithio eich bod wedi cael penwythnos hyfryd o dan yr amgylchiadau. Diolch am gwblhau’ r gweithgareddau ar HWB, yr wyf wedi mwynhau edrych arnynt. Yr wyf wedi rhannu cwpwl o weithgareddau mathemateg a grid newydd ar HWB ac yma ar wefan yr Ysgol. Gall y gweithgareddau cael ei chwblhau ar HWB neu yn eich llyfrau gwaith cartref. Does dim rhaid i chi gwblhau bob un. Edrych ymlaen at eich gweld yn fuan iawn.

Miss Greene

20/04/20

 

Good afternoon. I hope you all had a lovely weekend under the circumstances. Thank you for completing the activities on HWB, I have thoroughly enjoyed looking at them. I have shared a couple of maths (money) activities and a new activity grid on HWB but you can also access them on here. Activities can either be completed on HWB or in the homework books. Please don’t feel you have to complete all of the activities. Looking forward to seeing you all very soon.

Miss Greene

Llythyr/Letter

Gweithgareddau Blwyddyn 3

This is a step by step guide explaining how to access the work provided on HWB.

          Log onto HWB

 https://hwb.gov.wales/

  • Log in using your username and password.
  • click onto Just2easy
  • click on ‘My Files’
  • click on ‘Shared files’

Your homework should be in the ‘Blwyddyn 3 Cymraeg’ folder. I hope that this is helpful.

Miss Greene.

EAL Learners Websites

Please note we are not responsible for the content of any websites featured here.

 

Always follow our SMART Rules

Croeso i Ddosbarth Cymraeg Blwyddyn 3! 

 Athrawes y Dosbarth / Class Teacher: Miss Greene

                                                  

Dyma ein themau cyffrous ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our exciting themes for this academic year: 

 

2019 - 2020

 

Tymor yr Hydref 1 – Oes Fictoria

Autumn Term 1 - The Victorians

 

Tymor yr Hydref 2 – Synhwyrydd (Golau a Sain)

Autumn Term 2 – Sensoria (Light and sound)

 

Tymor y Gwanwyn 1- Duwiau a Meidrolion

Spring Term 1 – Gods and mortals

 

Tymor y Gwanwyn 2 – Wythnos Cymraeg/ Ysglyfaethwr

Spring Term 2 – Welsh week and Predator

 

 Tymor yr Haf -

Summer Term -  Scrumdiddlyumptious

 

 

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Llun yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Monday. Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

 

 

 

 

Llyfr Darllen / Reading Book

Mae croeso i blant fynd â llyfr darllen adref a bydd angen iddynt ddychwelyd eu llyfrau y bore trannoeth.

Reading books may be taken home every evening and should be returned to school the following day.

 

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

 

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

 

 

Top